POLITYKA PRYWATNOŚCI

CELE I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W trosce o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych oraz w celu dopełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO informujemy o tym, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 1. RehaDOM Tytus Smoliński 2. ActivREHA Tytus Smoliński, ul. Falista 16/11, 81‑331 Gdynia
 2. Dane osobowe, to wszelkie informacje, które identyfikują lub pozwalają zidentyfikować osobę, której dane dotyczą.
 • Najczęściej przetwarzamy następujące dane: – imię, – nazwisko, – adres e‑mail, – numer telefonu, – numer PESEL, – adres zamieszkania, – wyniki badań.
 1. Celem zbierania danych jest wykonanie umowy o świadczenie usług fizjoterapeutycznych oraz dietetycznych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 • w celu kontaktu z klientem,
 • w celu zarzadzania ryzykiem, w tym ryzykiem wystąpienia opóźnienia w spłacie należności,
 • w celu wysłania zaleceń fizjoterapeutycznych lub dietetycznych drogą e‑mailową,
 • do analizy badań diagnostycznych w celu dopasowania indywidualnych zaleceń fizjoterapeutycznych lub dietetycznych.
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie:
 • RehaDOM Tytus Smoliński 2. ActivREHA Tytus Smoliński, ul. Falista 16/11, 81‑331 Gdynia,
 • instytucje upoważnione z mocy prawa,
 • podmioty zaufane działające na podstawie odpowiedniej umowy.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) , obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. po 25 maja 2018 r. – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług fizjoterapeutycznych i dietetycznych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.
 4. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez: a. okres wykonywania obowiązków wynikających z umowy, b. okres wynikający z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, c. okres, w którym administrator może ponieść konsekwencje prawne w związku z wykonywaniem umowy.
 7. Wszelkie wnioski i pytania w temacie przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@activreha.pl